ماه: میزان ۱۳۹۲

احـــــــــــــسان

اداره موسسه هنری پیمان فلم مرکز تولید و نشر فلم ها و برنامه های اسلامی در افغانستان و جهان

آداب مراسم عروسی

اداره موسسه هنری پیمان فلم مرکز تولید و نشر فلم ها و برنامه های اسلامی در افغانستان و جهان

آداب معاشرت و همزیستی

اداره موسسه هنری پیمان فلم مرکز تولید و نشر فلم ها و برنامه های اسلامی در افغانستان و جهان

آداب معاشــرت با کفـــار

.اداره موسسه هنری پیمان فلم مرکز تولید و نشر فلم ها و برنامه های اسلامی در افغانستان و جهان

آداب مسائل زناشـــوئی

. اداره موسسه هنری پیمان فلم مرکز تولید و نشر فلم ها و برنامه های اسلامی در افغانستان و جهان

آداب شب زفــــــــاف

. اداره موسسه هنری پیمان فلم مرکز تولید و نشر فلم ها و برنامه های اسلامی در افغانستان و جهان

آداب خواستگاری

اداره موسسه هنری پیمان فلم مرکز تولید و نشر فلم ها و برنامه های اسلامی در افغانستان و جهان

آداب همنشینی با دوستان

اداره موسسه هنری پیمان فلم مرکز تولید و نشر فلم ها و برنامه های اسلامی در افغانستان و جهان