ماه: دلو ۱۳۹۲

آموزه ها در آئینهء داستان

حکایت نویسی و داستان پردازی پدیده تازه یی نیست، بل عنعنه ییست دیرینه که همین دیرینه بودنش سبب گردیده تا این هنر پسندیده، مانند دیگر علوم و فنون همواره چهره عوض کرده، گاه تاگاه شکلهای بهتر و تازه تری را پیشکش کند. بهمین قیاس و به باور این قلم، در میان داستان پردازان عجمی، نظامی گنجوی همان کسی است که خیلی از سخن شناسان او را نادره پرداز هنر حکایت سرایی قلمداد کرده اند. حکیم نظامی گنجوی درعرصه آفرینش مثنویهای داستانی بدیع، مسلماً یگانه عصر خویش است که خمسه وی از بدیعترین حکایات منظوم و نماد والاترین شعر پارسئ دری و داستانیست.

حجاب چـــــــــــرا؟

قانون اسلامی به زن مسلمان توجه خاص و فوق‌العاده‌ای نموده است تا عفت و پاکدامنی، حرمت و کرامت و جایگاه بلندش را حفظ نماید. و محدودیت‌هایی که در لباس و زینت زن قرار داده شده است، فقط برای جلوگیری از فسادی است که در نتیجه آشکار کردن زینت به وجود می‌آید.