دسته: طرح اساسی ده ساله

طرح اساسی ده ساله
طرح قابل اجرای ده ساله در راستای اساس گذاری رسانه های اسلامی در کشور و جهان

من سید مجیب الدین جواد به عنوان مسئول این مرکز دعوتی و کسی که به توفیق الله متعال فکری در این راه خودم را وقف نموده ام، امید الله متعال بدور از ریا از ما قبول نماید، با نشر این طرح که بدون شک در صورت موجودیت امکانات مالی؛ قابل اجرا میباشد، مسئولیتم را در […]