دسته: برنامه های استدیوئی

پاسخ به سوالات شرعی
برنامه سوالات و جوابات
۰۰۵- کفاره قسم چیست؟

  یادداشت: بعد ازین شما مخاطبین محترم خود را مکلف بسازید تا در مقابل بدست آوردن (دانلود) هر موضوع حداقل مبلغ/ ۱$ را برای این مرکز دعوتی در نظر بگیرید! اداره مرکز دعوتی پیمان

پاسخ به سوالات شرعی
برنامه سوالات و جوابات
۰۰۴- دیدن خواب های خوب و بد.

  یادداشت: بعد ازین شما مخاطبین محترم خود را مکلف بسازید تا در مقابل بدست آوردن (دانلود) هر موضوع حداقل مبلغ/ ۱$ را برای این مرکز دعوتی در نظر بگیرید! اداره مرکز دعوتی پیمان