دسته: تصویری ها

پاسخ به سوالات شرعی
برنامه سوالات و جوابات
۰۰۵- کفاره قسم چیست؟

  یادداشت: بعد ازین شما مخاطبین محترم خود را مکلف بسازید تا در مقابل بدست آوردن (دانلود) هر موضوع حداقل مبلغ/ ۱$ را برای این مرکز دعوتی در نظر بگیرید! اداره مرکز دعوتی پیمان

پاسخ به سوالات شرعی
برنامه سوالات و جوابات
۰۰۴- دیدن خواب های خوب و بد.

  یادداشت: بعد ازین شما مخاطبین محترم خود را مکلف بسازید تا در مقابل بدست آوردن (دانلود) هر موضوع حداقل مبلغ/ ۱$ را برای این مرکز دعوتی در نظر بگیرید! اداره مرکز دعوتی پیمان

پاسخ به سوالات شرعی
برنامه سوالات و جوابات
۰۰۳- مولوی مسجد ما در کار های اجتماعی ما دخالت میکند، همرایش چه کنیم؟

  یادداشت: بعد ازین شما مخاطبین محترم خود را مکلف بسازید تا در مقابل بدست آوردن (دانلود) هر موضوع حداقل مبلغ/ ۱$ را برای این مرکز دعوتی در نظر بگیرید! اداره مرکز دعوتی پیمان

پاسخ به سوالات شرعی
برنامه سوالات و جوابات
۰۰۱- بدون اجازه شوهر به خانه از خیشاوندان رفتن زن را طلاق میسازد یا خیر ؟

  یادداشت: بعد ازین شما مخاطبین محترم خود را مکلف بسازید تا در مقابل بدست آوردن (دانلود) هر موضوع حداقل مبلغ/ ۱$ را برای این مرکز دعوتی در نظر بگیرید! اداره مرکز دعوتی پیمان