سریال های اسلامی

سریال های بیش از حد اسلامی وجود دارد که در شرایط کنونی قطعا نیاز است همانند مهاجمین بر ضد ارزش های اسلامی و فرهنگی خویش اینها را دوبله و در دسترس همه رسانه ها و مردم قرار بدهیم تا بدیلی باشد مناسب.
اداره مرکز دعوتی پیمان توانائی کامل خود را در زمینه اعلام میدارد و این بخش میتواند با صدقات و پول های زکات مخلصین با درک وضعیت حاکم و اینکه این اقدام شان قطعا صدقه جاریه و همیشگی خواهد بود، فعالانه به پیش برود.

دکمه بازگشت به بالا